Regulamin świadczenia usług

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY


1. Kalkulacja nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 § 1 K.C., a jest jedynie informacją o cenie i jako taka stanowi zaproszenie do rozpoczęcia rokowań w rozumieniu art. 71 K.C.


2. Podane ceny w ofercie są cenami netto i należy doliczyć do nich stosowny podatek VAT.


3. Składając zamówienie prosimy powoływać się na numer wyceny i wariant ilościowy. Wszystkie zmiany w stosunku do powyższej oferty, które pojawią się w zamówieniu, będą podlegały dodatkowej wycenie.


5. Termin realizacji zmówienia rozpoczyna się od momentu pisemnego złożenia zmówienia i dostarczenia wszystkich materiałów niezbędnych do rozpoczęcia produkcji oraz ostatecznej akceptacji plików produkcyjnych - 5 do 10 dni roboczych.


6. W przyjętym toku produkcyjnym, Zakład Poligraficzny EKOROL Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość tolerancji ilościowej. Przy zamówieniach niskonakładowych przyjmuje się +/- do 7%, przy zamówieniach wysokonakładowych +/- do 3%. Wartości odbiegające od zamówienia nie są standardem, a wynikają z procesu technologicznego.


7. W przypadku wystąpienia w przedmiocie zmówienia wad, Zamawiający powiadamia pisemnie bądź drogą mailową Przyjmującego zamówienie o tym fakcie w terminie 10 dni od daty dostawy, wskazując jednocześnie rodzaj wady, a Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest odpowiedzieć na to zgłoszenie w ciągu 30 dni od otrzymania zwrotu całego reklamowanego nakładu.


8.Do rozpatrzenia przez Przyjmującego zamówienie, złożonej reklamacji, niezbędne jest dostarczenie do jego siedziby reklamowanego przedmiotu zmówienia. W razie braku jego dostarczenia reklamacje nie będą rozpatrywane.


9. Zakład Poligraficzny EKOROL Sp. z o.o. świadczy usługi zadruku, doradza i pomaga w doborze materiałów na etykiety samoprzylepne oraz opakowania miękkie. Zadrukowane materiały powinny być przechowywane w warunkach normalnych, tj. temperaturze ok. 20°C (±2°C) i względnej wilgotności powietrza między 50 - 55%. Za wady powstałe na skutek złego magazynowania druków po ich odebraniu przez Zleceniodawcę firma EKOROL Sp. z o. o. nie odpowiada.


9.11. W przypadku reklamacji materiału wykorzystywanego pod zadruk, Zakład Poligraficzny EKOROL Sp. z o. o. pomaga Zleceniodawcy w kontaktach z producentem.


Informacje zawarte w powyższej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

×