Polityka jakości

Przedsiębiorstwo Zakład Poligraficzny EKOROL Sp. z o.o.  jest wiodącym liderem na regionalnym rynku usług poligraficznych oraz produkcji etykiet i opakowań miękkich.

Realizując naszą misję oraz mając na uwadze konieczność ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług, kierownictwo Zakładu Poligraficznego EKOROL Sp. z o.o. wdrożyło i utrzymuje system zarządzania jakością spełniający wymagania normy EN ISO 9001:2015 poprzez spełnienie mających zastosowanie wymagań.

Najwyższe kierownictwo Zakładu Poligraficznego EKOROL Sp. z o.o. deklaruje realizację niniejszej polityki jakości poprzez osiąganie poniższych celów:

1) ciągłe podnoszenie kompetencji osób pracujących pod nadzorem (pracowników) oraz zapewnienie sprawnej organizacji i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, warunkującej  skuteczną współpracę i współdziałanie z Klientami i innymi zainteresowanym stronami,

2) kształtowanie pozytywnego wizerunku poprzez utrzymywanie przyjaznych relacji interpersonalnych na płaszczyźnie relacji z Klientami i innymi zainteresowanymi stronami,

 3) uwzględnianie w działalności wszelkich wniosków oraz uwag zgłoszonych przez Klientów i innych zainteresowanych stron służących poprawie partnerstwa, a także  poprzez badanie poziomu zadowolenia z świadczonych im usług,

4) budowanie pozytywnych relacji między pracownikami oraz zapewnienie im odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy,   

5) zapewnienie pełnej ochrony danych osobowych, własności Klientów oraz warunków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy w czasie pobytu w naszym zakładzie,   

6) ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, jako narzędzia implementującego wiele słusznych i sprawdzonych przez światową praktykę zasad, w szczególności zasadę skupienia uwagi na Kliencie. 

Zarząd deklaruje, iż wszystkie osoby w przedsiębiorstwie identyfikują się z polityką jakości, akceptują jej  założenia i ciągłość doskonalenia systemu zarządzania jakością. 

                                          

Poznań, dnia 1 stycznia 2018 r.                                                                 Stanisław Janicki – Prezes Zarządu 
          

×